Nyereményjáték szabályzat _ Hírlevél

AGNESKOVACS & Kaszás Ágnes NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT _ Kérdőív és hírlevél feliratkozás

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: 

AGNESKOVACS Leather Design Kft. (1123 Budapest Kék Golyó utca 20., a.sz.: 25283130-2-43) 

és

Dr. Kaszás Ágnes E.V. (1118 Budapest, Számadó utca 8., a.sz.: 76996445-1-43

A szervezők kijelentik, hogy az általuk meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá.

A Játékot a Szervező a https://www.facebook.com/agneskovacsbags és a www.agneskovacs.hu oldalon keresztül bonyolítja.

A Játékos az alábbi módon vehet részt a játékban:

“Táskák és változás” kérdőív kitöltésével és a hírlevelekre való feliratkozással

A Játékos automatikusan részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul, hogy a nyereményjátékban való részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 1. A Játékban részt vevő személyek:
 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. A Játék menete:

A játékosok,

- akik határidőn belül kitöltik a “Táskák és változás” kérdőívet és az e-mail cím megadásával feliratkoznak a hírlevelekre, esélyt kapnak, hogy megnyerjenek egy SLOW karkötőt vagy egy változást támogató coaching alkalmat Kaszás Ágnesnél.

A játékban 2 nyertest hirdetünk.

A játékosok közül a nyertest sorsolással választja ki a Szervező.

 • A játékosok neve egyszer kerül be a sorsolásba.
 • A Játék időtartama:

A játék a poszt közzétételétől, 2024. július 31. 24:00 óráig tart.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 • Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.
 • A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a Sorsolás időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik.
 1. A nyertes kihirdetésének időpontja: 2024. augusztus 1. 09:00 óra.

A játék nyertesét a Szervező e-mailben is értesíti.

 1. Nyeremények, nyertesek:

A Játék nyereményeit az AGNESKOVACS leather design Kft. és Dr. Kaszás Ágnes E.V. ajánlotta fel.

A nyereményt bármely jogosult résztvevő megnyerheti, ugyanakkor nem nyerhetnek az alábbi személyek: a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azoknak a hatályos Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A nyeremények:

- 1 db SLOW karkötő

- 1 db változást támogató coaching alkalom Kaszás Ágnesnél

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 • A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • ha a Megbízott megkeresésére 24 órán belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
 • A Nyeremény átvételére a Szervező telephelyén vagy postázással kerül sor.
 1. Nyertesek értesítése
 • A nyerteseket a Szervező Facebook oldalán poszt formájában hirdeti ki, valamint e-mailben is értesíti. A nyeremény átvételének részleteit ekkor egyeztetik. Amennyiben a nyertes 24 órán belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.
 • A nyeremény készpénzre vagy más nyeremény tárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek az AGNESKOVACS Leather Design Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét és fotóját a Szervező a Facebook közösségi oldalon közölje, mint a Játék nyertesét.
 1. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során az AGNESKOVACS Leather Design Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Név (forrás: Facebook)

▪ Játékos azonosítása

▪ Játékban való részvétel

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

Sorsolás lebonyolítása

GDPR 6. cikk (1)

bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

E-mail cím (forrás: Játékos által megadott)

▪ Játékos azonosítása

▪ Játékban való részvétel

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

Szállítási név (forrás: Játékos által megadott)

Nyeremény kézbesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

Szállítási cím (forrás: Játékos által megadott)

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

Értesítési telefonszám (forrás: Játékos által megadott)

Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

Adóazonosító jel, Taj szám, születési hely és idő, anyja neve (forrás: Játékosok által megadott)

▪ Adó- és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése, adóigazolás kiállítása

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

Játék lezárulásától számított 5 év

A Szervező a nyertes Játékos Facebook felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebook oldalán.

Az adatkezelés 5 éves időtartama az általános polgári jogi elévülési idő. Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelők az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelők gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelők adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelők az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az Adatkezelő I. az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.

Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezhet az adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését vagy zárolását.

Ön az említett jogait az info@agneskovacs.hu e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.

Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.